TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì và kiểm soát công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các quy…

Continue Reading

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu tiến độ…

Continue Reading